10/01/2014 15:21

1. NGHỊ QUYẾT ĐH CỔ ĐÔNG - BC THƯỜNG NIÊN

1. NGHỊ QUYỂT

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm  2015
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012
 

2. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2014
Báo cáo thường niên năm 2013
Báo cáo thường niên năm 2012
Báo cáo thường niên năm 2011

 
 
 
 
 
 

Thông tin tài chính khác