10/01/2014 15:14

2. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

18.Báo cáo kiểm toán năm 2016
17.Báo cáo kiểm toán năm 2015
16.Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015
15.Báo cáo quý I năm 2015
14.Báo cáo kiểm toán năm 2014
13.Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014
12. Báo cáo quý I năm 2014
11. Báo cáo tài chính năm 2013
10. Báo cáo quý III năm 2013
9. Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013
8. Báo cáo quý I năm 2013
7. Báo cáo kiểm toán năm 2012
6. Báo cáo quý III năm 2012
5. Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2012
4. Báo cáo tài chính năm 2011
3. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011
2. Báo cáo tài chính năm 2010
1. Báo cáo tài chính năm 2009

 
 
 

Thông tin tài chính khác