04/02/2020 08:20

Báo cáo quý 4 năm 2019

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Thông tin tài chính khác