03/08/2015 18:08

CBTT Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Bình thuận

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-CPHV ngày 03/8/2015 của Hội đồng Quản trị về việc Chấm dứt hoạt động chi Công ty Cổ phần Hòa Việt tại Bình Thuận, nhằm tái cơ cấu hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nay Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh Bình thuận kể từ ngày 03/08/2015. (Chi tiết vui lòng tải quyết định chấm dứt tại đây)

Thông tin tài chính khác