20/02/2017 11:04

CBTT: Giải thể Chi nhánh Đồng Nai + Bà rịa Vũng tàu

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-CPHV và Quyết định số 15/QĐ-CPHV ngày 20/02/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Chấm dứt hoạt động chi Công ty Cổ phần Hòa Việt tại Đồng Nai và Bà rịa - Vũng tàu, nhằm tái cơ cấu hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nay Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động của 2 chi trên .(Chi tiết Quyết định Giải thể Chi nhánh Đồng Nai + Bà rịa Vũng tàu vui lòng xem tại đây)

Thông tin tài chính khác