27/04/2016 09:14

CBTT KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Biên bản bầu Trường Ban Kiểm Soát
 

 

Thông tin tài chính khác