08/05/2015 16:25

CBTT Ông Hà Quang Hòa được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty (05/5/2015)

Căn cứ Nghị quyết số 141/NQ-CPHV ngày 04/5/2015 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, theo đó Ông Hà Quang Hòa đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị với số tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ biên bản bầu chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 04/5/2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt đã tiến hành họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015) ông Hà Quang Hòa được các thành viên biểu quyết nhất trí 100% bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Ông Hà Quang Hòa sinh ngày 10 tháng 3 năm 1976; Quê quán: Phú Thọ; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng; Trình độ ngoại ngữ: Anh C; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước khi được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Ông Hà Quang Hòa đảm nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương, phụ trách lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc lá.  

Thông tin tài chính khác