26/04/2014 18:19

CBTT Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (25/04/2014)

         Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CPHV của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Hòa Việt, ký ngày 25/04/2014, chúng tôi xin công bố thông tin sự kiện thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị công ty như sau:

  1. Ông Trần Văn Quang từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty từ ngày 25/04/2014;
  2. Ông Nguyễn Sĩ Khoa được bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty từ ngày 25/04/2014;

         Công ty Cổ phần Hòa Việt trân trọng thông báo đến quý cổ đông được biết.

Chi tiết công bố thông tin về thay đổi thành viên HĐQT quý cổ đông xem tại đây

 

Thông tin tài chính khác