23/12/2014 16:05

Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Hòa Việt tại An Giang

Căn cứ các quyết định số 297/QĐ-CPHV ngày 01/12/2014 của Hội đồng Quản trị về việc giải thể chi nhánh trực thuộc nhằm tái cơ cấu hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nay Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Hòa Việt tại An Giang. (chi tiết xem tại đây)

Thông tin tài chính khác