10/01/2014 14:51

Giải trình báo cáo 9 tháng năm 2013

Giải trình báo cáo 9 tháng năm 2013 (download tại đây)

Thông tin tài chính khác