10/01/2014 14:14

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013

Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2013 (Tải về)

Tờ trình về các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2013 (Tải về)

Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 (Tải về)

Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2013 (Tải về)

Báo cáo thực hiện KHSXKD năm 2012 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 (Tải về)

Thông tin tài chính khác