14/04/2014 14:59

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Báo cáo tổng kết HĐ SXKD năm 2013 và Kế hoạch HĐ SXKD năm 2014.
- BC của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014.
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

 

Thông tin tài chính khác