07/04/2016 07:43

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông v/v Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch, phương hướng NV năm 2016
3. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2015
4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội
5. Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
6. Dự thảo điều lệ 

 

 

Thông tin tài chính khác