31/08/2015 17:04

Thông báo mất sổ cổ đông

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của bà Hoàng Lê Diễm Trang và ông Triệu Xuân Nghiệm

    Căn cứ Hợp đồng dịch vụ ủy thác quản lý cổ đông giữa Công ty Cổ phần Hòa Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt và Quy trình phối hợp quản lý cổ đông giữa Công ty CP CK Nhất Việt và Công ty Cổ phần Hòa Việt;
Căn cứ đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu Cổ phần của bà Ho
àng Lê Diễm Trang ngày 27/12/2015.
Căn cứ đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu Cổ phần của ông Triệu Xuân Nghiệm ngày 25/12/2015.
 

   Công ty Cổ phần Hòa Việt xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

  1. Tên cổ đông: Hoàng Lê Diễm Trang
    -  Mã cổ đông: HVC 0045
     -  Số lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 389 cổ phần
        Bằng chữ: Ba tr
ăm tám mươi chín cổ phần.

 2. Tên cổ đông: Triệu Xuân Nghiệm
    -  Mã cổ đông: HVC 0204
     -  Số lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 1.198 cổ phần
        Bằng chữ: M
ột ngàn một trăm chín tám cổ phần.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 28/12/2015 nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên nêu trên, Công ty Cổ phần Hòa Việt sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông nêu trên theo quy định của Pháp luật. 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ phần Hòa Việt
Khu phố 8, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0613.981.631

 

Thông tin tài chính khác