18/04/2017 07:58

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Mẫu đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

 

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông v/v Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch, phương hướng NV năm 2017
3. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2016
4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội
5. Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
6. Bầu bổ sung thay thế Hội đồng quản trị (Quyết định "thôi cử người làm đại diện góp vốn tại Công ty Cổ phần Hòa Việt và quyết định cử người góp vốn" ) 
 

Thông tin tài chính khác