16/04/2015 21:31

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông v/v Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch, phương hướng NV năm 2015
3. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2014
4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội 
5. Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Thông tin tài chính khác