07/11/2016 11:58

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK

Để có cơ sở tiến hành chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Hòa Việt, nay Công ty Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK (chi tiết vui lòng tải về tại đây)

Thông tin tài chính khác