08/10/2015 19:33

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Cổ phiếu đăng ký của HJC

           Được sự chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, căn cứ Thông báo số 1118/TB-SGDHN ngày 07/10/2015 về việc thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Hòa Việt, nay Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố việc chính thức đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường UPCoM với nội dung như sau:

  • Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  • Mã chứng khoán : HJC

  • Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 128.530.520 cổ phiếu

  • Giá trị chứng khoán giao dịch: 128.530.520.000 đồng

  • Ngày giao dịch đầu tiên : thứ 4, ngày 14/10/2015

  • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên : 11.100 đồng/cổ phiếu.

​Công ty Cổ phần Hòa Việt trân trọng thông báo đến quý cổ đông được biết!

 

 

 

Thông tin tài chính khác