24/03/2016 14:09

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2016-2021) của Công ty Cổ phần Hòa Việt

THÔNG BÁO
V/v Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty Cổ phần Hòa Việt

         

          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;

          Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

          Căn cứ Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty Cổ phần Hoà Việt đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2010;

          Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày  tháng  năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần Hòa Việt sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 25 tháng 04 năm 2016. Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát  nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hòa Việt thì việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) tuân thủ các điều kiện sau:

Điều 11.3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

a. Đề cử các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.2 và Điều 36.2;

Điều 24.2: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5 đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 36.2: Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến văn phòng Công ty Cổ phần Hòa Việt trước 15 giờ ngày 11/4/2016 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Hòa Việt – phòng Tổ chức Hành chính. Khu phố 8, phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

Trân trọng./.

                                                                                                                            TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                       

                                                                                                                                     Hà Quang Hòa

 Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm: 
 

  1. Đơn ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS

 

Thông tin tài chính khác