10/04/2014 13:23

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Download)

Quý cổ đông vui lòng xem và download tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014:

- Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Báo cáo tổng kết HĐ SXKD năm 2013 và Kế hoạch HĐ SXKD năm 2014.
- BC của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014.
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Quý cổ đông vui lòng xem và download các biểu mẫu liên quan:

-  Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
-  Giấy ủy quyền ứng cử vào thành viên HĐQT.
-  Giấy đề cử thành viên HĐQT.
-  Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử vào thành viên HĐQT.
-  Thư ứng cử và thành viên HĐQT.

 

Thông tin tài chính khác