Công ty Cổ phần Hòa Việt tham dự hội diễn nghệ thuật quần chúng