Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
                                                                           Quý Cổ đông

          Thực hiện quy định theo thông tư số 52/2012/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/06/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và công văn số 2742/UBCK-PTTT của UBCK Nhà nước hướng dẫn thực hiện thông tư số 52/2012/TT-BTC

Công ty Chúng tôi xin công bố thông tin về việc nghỉ hưu theo chế độ của Phó Giám đốc Công ty như sau:

          Căn cứ các quyết định số 248/QĐ-CPHV ngày 03/9/2014 của Hội đồng Quản trị về việc Nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Trần Văn Quang – chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2014 (quyết định đính kèm).

          Công ty Cổ phần Hòa Việt xin được công bố thông tin trên đến quý cơ quan, quý cổ đông được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

          Trân trọng!

File đính kèm: quyết định Nghỉ hưu