Một lĩnh vực hoạt động chính khác của Công ty là đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá. Công ty đầu tư vốn cho nông dân và kiểm soát qui trình canh tác, sau đó thu mua sản phẩm để cung ứng nguyên liệu cho nhu cầu của các công ty thuốc điếu trong nước và xuất khẩu một số chủng loại trong đó. Các chủng loại nguyên liệu đang sản xuất: vàng sấy (K326),nâu phơi gió (burley-TN90),nâu phơi nắng (giống địa phương và nâu nicotine cao NL Madole)

Địa bàn đầu tư gieo trồng cây thuốc lá của công ty: 

Địa bàn hoạt động 13 Chi nhánh của Công ty được đặt tại các tỉnh Diên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Miền Đông và các tỉnh Miền Tây Nam bộ bao gồm: tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đăk lăk, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, An Giang và Đồng Tháp, các chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện việc đầu tư gieo trồng, sơ chế và mua nguyên liệu các loại.

Căn cứ các quyết định số 05,06,07,08/QĐ-CPHV ngày 14/01/2014 của Hội đồng Quản trị về việc giải thể các chi nhánh trực thuộc nhằm tái cơ cấu hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kể từ ngày 14/01/2014 Công ty Cổ phần Hòa Việt thực hiện giải thể các Chi nhánh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Long An. Hiện tại Công ty còn lại 09 chi nhánh hoạt động theo cơ cấu tổ chức của Công ty.

Diện tích và sản lượng của một số nguyên liệu thuốc lá đang sản xuất tại công ty:

                             

                                                                         Ruộng trồng thuốc lá vàng sấy

                              

               Diện tích và sản lượng thuốc lá Vàng sấy qua các năm

 

Ruộng trồng thuốc lá Burley

Diện tích và sản lượng thuốc lá Burley

Ruộng trồng thuốc lá Nâu địa phương (RMB 35)

Diện tích và sản lượng thuốc lá nâu địa phương RMB 35