Báo cáo tài chính quý 2/2024

Báo cáo tài chính quý 2/2024

19/07/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố Báo cái tài chính quý 2/2024 tại đây./.

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán

15/07/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt và Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã ký hợp đồng số 79/2024/HĐ-AVI-TC2 ngày 15/7/2024 về việc “Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt”.

- Công bố thông tin tại đây./.

Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty

Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty

21/05/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố Thông báo thay đổi đổi nhân sự HĐQT Công ty như sau:

- Công bố thông tin tại đây;

- Thông báo mời họp tại đây./.

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

21/05/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Công bố thông tin tại đây;

- Tài liệu:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

25/04/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Công bố thông tin tại đây;

- Tài liệu:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

23/04/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Công bố thông tin tại đây;

- Thông báo mời họp tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 1/2024

Báo cáo tài chính quý 1/2024

18/04/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2024 như sau:

- Công bố thông tin tại đây;

- Báo cáo tài chính quý 1/2024 tại đây./.

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023

17/04/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2023 như sau:

- Báo cáo thường niên năm 2023 tại đây.

- Đính chính nội dung Báo cáo thường niên năm 2023 tại đây./.

Giải trình việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HJC

Giải trình việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HJC

29/03/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố thông tin giải trình việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HJC như sau:

- Công bố thông tin tại đây;

- Thông báo trạng thái chứng khoán của cổ phiếu HJC tại đây;

- Công văn giải trình tại đây./.

Công bố Nghị quyết gia hạn và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công bố Nghị quyết gia hạn và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

22/03/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Công bố thông tin tại đây;

- Nghị quyết tại đây;

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tại đây./.