Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021 của HĐQT

Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021 của HĐQT

08/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây và tại đây./.

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021

23/03/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt

11/03/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Nghị quyết thời gian tổ chức đại hội cổ đông 2022

Nghị quyết thời gian tổ chức đại hội cổ đông 2022

03/03/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Giải trình kết quả SXKD và kiểm toán năm 2021

Giải trình kết quả SXKD và kiểm toán năm 2021

23/02/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Giải trình kết quả SXKD năm 2021 tại đây 

- Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên BCTC 2021 tại đây./.

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

22/02/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.