Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

02/08/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

27/07/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 2/2023

Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Tài liệu công bố sau Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Tài liệu công bố sau Đại hội đồng cổ đông năm 2023

19/05/2023

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây

Báo cáo tài chính quý 1/2023

Báo cáo tài chính quý 1/2023

21/04/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

18/04/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Giải trình việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu HJC

Giải trình việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu HJC

10/04/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Giải trình việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu HJC tại đây 

- Quyết định đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu HJC tại đây./.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và giải trình lợi nhuận năm 2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và giải trình lợi nhuận năm 2022

29/03/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Báo cáo tài chính tại đây 

- Giải trình lợi nhuận tại đây./.