Báo cáo tài chính quý 4/2021

Báo cáo tài chính quý 4/2021

28/01/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

25/01/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

18/01/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

26/11/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 3/2021

Báo cáo tài chính quý 3/2021

20/10/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

30/07/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo tài chính bán niên năm 2021

Báo tài chính bán niên năm 2021

26/07/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

Báo cáo tài chính quý 2/2021

Báo cáo tài chính quý 2/2021

19/07/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

28/06/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thay đổi thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt

Thay đổi thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt

28/05/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.