Báo cáo tài chính quý 3/2022

Báo cáo tài chính quý 3/2022

20/10/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Báo cáo tài chính quý 3/2022 tại đây 

- Giải trình kết quả SXKD quý 3/2022 tại đây./.

Thông báo mất sổ cổ đông của bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt

Thông báo mất sổ cổ đông của bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt

30/08/2022

Quý cổ đông xem hoặc tải về để xem Đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông tại đây./.

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình

28/07/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét tại đây 

- Giải trình kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 tại đây.

- Giải trình ý kiến kiểm toán tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 2/2022

Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Báo cáo tài chính quý 2/2022 tại đây 

- Giải trình kết quả SXKD quý 2/2022 tại đây./.

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

14/07/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 1/2022

Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Thông báo thay đổi thành viên HĐQT

Thông báo thay đổi thành viên HĐQT

25/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Thông báo thay đổi thành viên HĐQT tại đây 

- Bản cung cấp thông tin tại đây./.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây và tại đây./.