Báo cáo tài chính quý 1/2022

Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Thông báo thay đổi thành viên HĐQT

Thông báo thay đổi thành viên HĐQT

25/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Thông báo thay đổi thành viên HĐQT tại đây 

- Bản cung cấp thông tin tại đây./.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây và tại đây./.

Thể lệ bầu thành viên HĐQT Công ty

Thể lệ bầu thành viên HĐQT Công ty

15/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Cử người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty Cổ phần Hoà Việt

Cử người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty Cổ phần Hoà Việt

14/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây và tại đây./.

Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

08/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo công khai lợi ích liên quan

Báo cáo công khai lợi ích liên quan

08/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.