Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021

23/03/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt

11/03/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Nghị quyết thời gian tổ chức đại hội cổ đông 2022

Nghị quyết thời gian tổ chức đại hội cổ đông 2022

03/03/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Giải trình kết quả SXKD và kiểm toán năm 2021

Giải trình kết quả SXKD và kiểm toán năm 2021

23/02/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Giải trình kết quả SXKD năm 2021 tại đây 

- Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên BCTC 2021 tại đây./.

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

22/02/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 4/2021

Báo cáo tài chính quý 4/2021

28/01/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

25/01/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

18/01/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

26/11/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.