Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

14/03/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán như sau:

- Công bố thông tin tại đây;

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán tại đây;

- Giải trình kết quả SXKD tại đây;

- Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty kiểm toán tại đây./.

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

21/02/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

- Công bố thông tin tại đây;

- Tài liệu liên quan tại đây./.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt

21/02/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Công bố thông tin tại đây;

- Nghị quyết, Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

01/02/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 như sau:

- Công bố thông tin tại đây;

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 tại đây./.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

30/01/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Công bố thông tin tại đây;

- Tài liệu Đại hội tại đây./.

Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Hòa Việt

Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Hòa Việt

28/01/2024

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

28/01/2024

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 4/2023

Báo cáo tài chính quý 4/2023

20/01/2024

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

28/12/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Nghị quyết tổ chức tại đây.

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tại đây./.

Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin

Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin

26/10/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Giấy ủy quyền tại đây 

- Thông báo ủy quyền tại đây./.