Giải trình việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu HJC

Giải trình việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu HJC

10/04/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Giải trình việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu HJC tại đây 

- Quyết định đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu HJC tại đây./.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và giải trình lợi nhuận năm 2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và giải trình lợi nhuận năm 2022

29/03/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Báo cáo tài chính tại đây 

- Giải trình lợi nhuận tại đây./.

Nghị quyết và Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng

Nghị quyết và Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng

28/03/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Nghị quyết hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2023 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: tại đây 

- Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2023 theo Thông báo số 95/TB-CPHV ngày 10/3/2023: tại đây./.

Nghị quyết HĐQT Phiên họp quý 1/2023

Nghị quyết HĐQT Phiên họp quý 1/2023

03/03/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

01/03/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

04/02/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 4/2022

Báo cáo tài chính quý 4/2022

28/01/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.