Nghị quyết và Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng

Nghị quyết và Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng

28/03/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Nghị quyết hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2023 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: tại đây 

- Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2023 theo Thông báo số 95/TB-CPHV ngày 10/3/2023: tại đây./.

Nghị quyết HĐQT Phiên họp quý 1/2023

Nghị quyết HĐQT Phiên họp quý 1/2023

03/03/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

01/03/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

04/02/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 4/2022

Báo cáo tài chính quý 4/2022

28/01/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 3/2022

Báo cáo tài chính quý 3/2022

20/10/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Báo cáo tài chính quý 3/2022 tại đây 

- Giải trình kết quả SXKD quý 3/2022 tại đây./.

Thông báo mất sổ cổ đông của bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt

Thông báo mất sổ cổ đông của bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt

30/08/2022

Quý cổ đông xem hoặc tải về để xem Đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông tại đây./.