Thể lệ bầu thành viên HĐQT Công ty

Thể lệ bầu thành viên HĐQT Công ty

15/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Cử người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty Cổ phần Hoà Việt

Cử người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty Cổ phần Hoà Việt

14/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây và tại đây./.

Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

08/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo công khai lợi ích liên quan

Báo cáo công khai lợi ích liên quan

08/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021 của HĐQT

Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021 của HĐQT

08/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây và tại đây./.