Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt

Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt

05/04/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Hòa Việt

Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Hòa Việt

05/04/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

05/04/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

29/03/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban KS và giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban KS và giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt

17/03/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây (Thông báo) và tại đây (mẫu ứng cử, đề cử)./.

Bổ nhiệm lại cán bộ

Bổ nhiệm lại cán bộ

01/03/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020

30/01/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

29/01/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.