Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tờ trình các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

08/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo công khai lợi ích liên quan

Báo cáo công khai lợi ích liên quan

08/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021 của HĐQT

Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021 của HĐQT

08/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây và tại đây./.

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021

23/03/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt

11/03/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.