Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin

Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin

26/10/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Giấy ủy quyền tại đây 

- Thông báo ủy quyền tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 3/2023

Báo cáo tài chính quý 3/2023

24/10/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023

14/08/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 tại đây 

- Giải trình kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 tại đây

- Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại đây./.

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

02/08/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

27/07/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 2/2023

Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Tài liệu công bố sau Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Tài liệu công bố sau Đại hội đồng cổ đông năm 2023

19/05/2023

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây

Báo cáo tài chính quý 1/2023

Báo cáo tài chính quý 1/2023

21/04/2023

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.