Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020

30/06/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Công văn Tổng công ty về công tác cán bộ

Công văn Tổng công ty về công tác cán bộ

24/06/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

19/06/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

29/04/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông năm 2020

Gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông năm 2020

20/04/2020

Quý cổ đông xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

27/03/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2020 của HJC

Gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2020 của HJC

18/03/2020

Quý cổ đông xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019

16/03/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

26/02/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.