Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

27/03/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2020 của HJC

Gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2020 của HJC

18/03/2020

Quý cổ đông xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019

16/03/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

26/02/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Báo cáo quý 4 năm 2019

Báo cáo quý 4 năm 2019

04/02/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Nghị quyết Phiên họp quý 4 năm 2019

Nghị quyết Phiên họp quý 4 năm 2019

15/11/2019

Nghị quyết Phiên họp quý 4 năm 2019

Báo cáo quý 3 năm 2019

Báo cáo quý 3 năm 2019

04/11/2019

Báo cáo quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 đã soát xét

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 đã soát xét

20/08/2019

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

29/07/2019

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Hòa Việt

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt 6 tháng đầu năm 2019

15/07/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt 6 tháng đầu năm 2019