Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban KS và giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban KS và giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt

17/03/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây (Thông báo) và tại đây (mẫu ứng cử, đề cử)./.

Bổ nhiệm lại cán bộ

Bổ nhiệm lại cán bộ

01/03/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020

30/01/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

29/01/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Nghị quyết HĐQT phiên họp định kỳ quý 1 năm 2021

Nghị quyết HĐQT phiên họp định kỳ quý 1 năm 2021

13/01/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Nghị quyết Phiên họp HĐQT ngày 16/12/2020

Nghị quyết Phiên họp HĐQT ngày 16/12/2020

29/12/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

17/12/2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tại đây
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tại đây