Nghị quyết thời gian tổ chức đại hội cổ đông 2022

Nghị quyết thời gian tổ chức đại hội cổ đông 2022

03/03/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Giải trình kết quả SXKD và kiểm toán năm 2021

Giải trình kết quả SXKD và kiểm toán năm 2021

23/02/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Giải trình kết quả SXKD năm 2021 tại đây 

- Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên BCTC 2021 tại đây./.

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

22/02/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 4/2021

Báo cáo tài chính quý 4/2021

28/01/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

25/01/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

18/01/2022

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

26/11/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 3/2021

Báo cáo tài chính quý 3/2021

20/10/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

30/07/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.