Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

17/12/2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tại đây
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tại đây

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

23/10/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Báo cái tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Báo cái tài chính 6 tháng đầu năm 2020

25/08/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

18/08/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

18/08/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty

Quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty

18/08/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

18/08/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.