Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

23/10/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Báo cái tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Báo cái tài chính 6 tháng đầu năm 2020

25/08/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

18/08/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

18/08/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty

Quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty

18/08/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

18/08/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

18/08/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020

30/07/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 2/2020

Báo cáo tài chính quý 2/2020

28/07/2020

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.