Báo cáo tài chính quý 3/2021

Báo cáo tài chính quý 3/2021

20/10/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

30/07/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo tài chính bán niên năm 2021

Báo tài chính bán niên năm 2021

26/07/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem:

Báo cáo tài chính quý 2/2021

Báo cáo tài chính quý 2/2021

19/07/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

28/06/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thay đổi thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt

Thay đổi thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt

28/05/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

27/05/2021

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Công tác cán bộ tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt

Công tác cán bộ tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt

14/05/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Báo cáo tài chính quý 1/2021

Báo cáo tài chính quý 1/2021

29/04/2021

Quý cổ đông vui lòng tải về để xem tại đây./.

Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

22/04/2021

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem Nghị quyết tại đây và Thông báo tại đây./.